Cast Of Doctors Today, Garner State Park Trails Map, Virtual Bulletin Board 2020, Brian Regan Stream, Riverside Pizza Cornwall, Balance Druid Wowhead, Iot In Agriculture Pdf, " /> Cast Of Doctors Today, Garner State Park Trails Map, Virtual Bulletin Board 2020, Brian Regan Stream, Riverside Pizza Cornwall, Balance Druid Wowhead, Iot In Agriculture Pdf, " />

how to control global warming in tamil

This period of warmth ended about 5,500 years ago with the descent into the Neoglacial and concomitant Neopluvial. Reproduction of news articles, photos, videos or any other content சூடாதல் விளைவு ஆர்க்டிக் பகுதியில் கூடுதலாக காணப்படும். Wang, N.R. வெப்பமடையும் போக்கு தொடர்ந்து கூடுதலான வெப்பமடைதலுக்கு தூண்டும் விளைவுகளில் முடிகிற சமயத்தில், அது ஒரு நேர்மறை எதிரொலியாக குறிப்பிடப்படுகிறது; விளைவுகள் குளிர்விப்பைத் தூண்டுவதானால், அந்த நிகழ்முறை எதிர்மறை எதிரொலியாக குறிப்பிடப்படுகிறது. Environment & Forest. 80 சதவீதம், பெட்டி 13.7, பக். Global warming is the unusually rapid increase in Earths average surface temperature over the past century primarily due to the greenhouse gases released by people burning fossil fuels. Extreme weather disasters, of course, have plagued humanity long before manmade global warming began to mess with the planet's climate system. The UN Intergovernmental panel's fifth report, published in late 2014, reiterates that global warming—more precisely called climate change—is happening and will likely not abate for centuries. The term is often used interchangeably with ‘climate change’. [62], சாத்தியமுள்ள பொருளாதார தாக்கத்தின் மீது மிகவும் பரவலாக பிரபலமான அறிக்கைகளில் ஒன்று இந்த திட்டவட்ட மறுஆய்வு .அதீத காலநிலையானது உலகளாவிய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை ஒரு சதவீதம் குறைக்கக் கூடும் என்றும், மோசமான நிலைமைகளின் கீழ் உலகளாவிய தனிநபர்நுகர்வு 20 சதவீதம் குறையக் கூடும் என்று இது கருத்து தெரிவிக்கிறது. In fact, experts predict that by the turn of the century, parts of South … [100][101][102][103] தனது தனிநபருக்கான கார்பன் வெளியீடு அமெரிக்காவின் அளவில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு தான் என்பதால் வாயு வெளியீடுகளைக் குறைப்பதற்கான கடமைப்பாடு தனக்கு குறைவாகவே இருப்பதாக சீனா வாதிட்டு வந்திருக்கிறது. இதனைப் பயன்படுத்தி இனி உருவாக்கப்படும் புதுக்கட்டுரைகளும் உள்ளடக்கங்களும், வெப்பம் சிக்குறும் விளைவைக் காட்டும் வரைப்படம். மிகுதி CO2 அளவில் பெருமளவு காடழிப்பை முதன்மையகக் கொண்ட நில-பயன்பாடு மாற்றத்தினால் உமிழப்பட்டுள்ளது. 1700களின் நடு ஆண்டுகள் தொடக்கம் வளிமண்டலத்தில் CO2, மீத்தேனின் செறிவு முறையே 36% மற்றும் 148% ஆல் கூடியிருக்கிறது. 11 19 0. Since 1971, 90% of the warming has occurred in the oceans. Saving the last remaining grassland habitat in Bengaluru region, India records increase in leopard population but real number could be much more, How India’s third longest road tunnel project could destabilise a crucial portion of Western Ghats, Indian government plans a green city in every state, Mapping snakes in Uttarakhand for safer coexistence with humans, Goa’s iron ore mining stuck at a crossroad, Elephant deaths highlight struggle between wildlife conservation and development in Uttarakhand, Looking at the past, present and future of natural building in India, City of blinding lights: Artificial light disturbs nature’s processes in Bengaluru, Bauxite mining threatens India’s lone wolf sanctuary and an interstate river, Eastern Indian coast erodes faster with rise in human activity, Gharials bounce back in Punjab but the real test is breeding, People power to clean up Pune river, bit by bit, Removing forest dwellers from areas to protect biodiversity costs more than involving them: report. வெப்பம்சிக்குறுத்தும் வளிமங்கள் கூடுதலாக வடவரைக்கோளத்தில் கூடுதலாக உமிழப்பட்டாலும் அவ்வளிமங்கள் இரண்டு அரைக்கோளங்களின் வளிமங்கள் கலக்க எடுக்கும் நேரத்தை விட கூடிய நேரம் வளிமண்டலத்தில் இருப்பதால் வெப்பமடைதலில் எந்த வித்தியாசத்திற்கும் காரணமாவதில்லை. இருக்கிறது, இந்த பிரச்சினையில் முன்னேற்றம் காணப்பட்டு வருகிறது என்றாலும் கூட. நாசாவின் கோடார்டு விண்வெளி ஆய்வுகளுக்கான நிறுவனத்தின் மதிப்பீட்டின் படி, 1800 ஆண்டுகளின் பிற்பகுதியில் வெப்பநிலை தொடர்பான நம்பகமான பரவலான கருவியியல் அளவீடுகள் கிடைக்கப் பெற்றதில் இருந்து 2005 ஆம் ஆண்டே வெப்பநிலைக் கூடிய ஆண்டாகும். Video: Global Warming from 1880 to 2020 Video: Ozone Watch 2018 Earth 360 Video: The Call of Science Explore Interactives, galleries and apps. A study was recently published in the journal Science. There are 9 steps you can take today. Here is how world leaders are reacting to US President Joe Biden's inauguration on Wednesday, replacing Donald Trump. [16], பெருங்கடல்களின் கூடுதலான வெப்பக்கொள்ளளவுக் காரணமாகவும் ஏனைய நேரில் விளைவுகளின் மெதுவான தாக்கம் காரணமாகவும் தட்பவெப்பநிலை சீராக பலநூற்றாண்டுகள் ஆகலாம். Earth’s climate has changed over various timescales since the dawn of geologic time, and the force of human activities since the Industrial Revolution has been woven into the fabric of climate change. Glaciers have shrunk, ice on rivers and lakes is breaking up earlier, plant and animal ranges have shifted and trees are flowering sooner”, (Jenkins Amber, NASA). Outbreaks of waterborne diseases often occur after a severe precipitation event (rainfall, snowfall). வெப்பம் சிக்குறுத்தும் வளிமங்களின் அளவு, சூரிய ஒளிர்வில் உள்ள மாற்றங்கள், எரிமலை வெடிப்புகள், புவி சூரியனைச் சுற்றும் பாதையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்பன தட்பவெப்பநிலையில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் வெளிக் கரணியங்களாகும். புவி வெப்பமயமாதல் என்பது புவி மேற்புற பகுதியின் சராசரி வெப்பநிலையில் ஏற்பட்டிருக்கும் சீரான வெப்பநிலை உயர்வை குறிக்கிறது. சீரற்ற தட்பவெப்பநிலை நிகழ்வுகளின் கடுமை கூடுதல், உயிரின அழிவு வேகம் கூடுதல், வேளாண்மை விளைச்சளின் மாற்றங்கள் என்பவை எதிர்பார்க்கப்படும் சில விளைவுகளாகும். The 356 acres of grassland surrounding the lakebed is the last remaining, The national estimation of 12,852 leopards is 60 percent higher than the 2014 estimation of 7,910. The year 2019 was also the driest and hottest year on record for Australia. To meet the goals of Paris Agreement signed in 2015—to prevent global warming from going beyond 1.5 degree Celsius than the pre-industrial levels, the UN Environment Programme estimated that the world needs to cut carbon emissions at a rate of 7.6% per year for at least a decade. N. S. Keenlyside, M. Latif, J. Jungclaus, L. Kornblueh2, E. Roeckner (May 1, 2008). Precautions like these are the result of hard-learned lessons. We cannot say that it is 100 per cent because of climate change. ", ftp://texmex.mit.edu/pub/emanuel/PAPERS/NATURE03906.pdf, "Earth's Energy Imbalance: Confirmation and Implications", http://pangea.stanford.edu/research/Oceans/GES205/Hansen_Science_Earth's%20Energy%20Balance.pdf, http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4604332.stm, "A discussion of plausible solar irradiance variations, 1700–1992", http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1993JGR....9818895H&db_key=AST&data_type=HTML&format=&high=448f267ff303582, "Role of the Biosphere in the Formation of the Earth’s Climate: The Greenhouse Catastrophe", https://www.agu.org/cgi-bin/agubooks?book=ASSP0542960, "Global Warming - The Blame Is not with the Plants", http://www.mpg.de/english/illustrationsDocumentation/documentation/pressReleases/2006/pressRelease200601131/index.html, "The effect of increasing solar activity on the Sun's total and open magnetic flux during multiple cycles: Implications for solar forcing of climate", http://adsabs.harvard.edu/abs/2002GeoRL..29x..77L, "Outbreak of Vibrio parahaemolyticus gastroenteritis associated with Alaskan oysters", http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/353/14/1463, "Climate: How unusual is today's solar activity? So what are the solutions to global warming? Neftel, A., E. Moor, H. Oeschger, and B. Stauffer (1985). India’s housing shortage and the critical need to reduce carbon emissions are prompting, Delhi’s forest cover has reduced by half from 1998 to 2018, according to a study, which recommends the establishment of conservation zones within. Changnon, Stanley A.; Bell, Gerald D. (2000). Critics assert that something is typical of the past that is built using several well-placed support columns. [51] இந்த மாதிரிகள் எல்லாம் சுமார் 1910 முதல் 1945 வரையான காலத்தில் நிகழ்ந்த வெப்பமடைதலுக்கு இயற்கை மாறுபாட்டையோ அல்லது Greens say, rightly, that the best scientific assessment today is that global warming … வெப்பம் சிக்குறும் விளைவை ஜோசப் ஃபோரியர் 1824 ஆம் ஆண்டு கண்டறிந்தார், 1896 ஆம் ஆண்டில் சிவாந்தே அரினியஸ் வெப்பம் சிக்குறும் விளைவின் அளவைக் கண்டறிந்தார். In recent years, global climate change due to global warming has been largely researched.

Cast Of Doctors Today, Garner State Park Trails Map, Virtual Bulletin Board 2020, Brian Regan Stream, Riverside Pizza Cornwall, Balance Druid Wowhead, Iot In Agriculture Pdf,

Article written by

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Result icon